Urząd

Share Button

Utworzenie urzędu i rejestracja użytkowników

Następną czynnością jest utworzenie urzędu oraz certyfikacja uprzednio utworzonych zgłoszeń certyfikacyjnych.

 1. Uruchom program sToken SoftCA, z menu Urząd wybierz opcję Nowy.
 2. Na zakładce Ogólne wpisz nazwę urzędu: CA, widoczną przy otwieraniu urzędu.

 3. Na zakładce Dane urzędu, w polu Nazwa wpisz nazwę urzędu: CA.
  • Możesz także wypełnić pozostałe pola informacyjne o urzędzie.
  • Podczas tworzenia urzędu możliwe jest skonfigurowanie konta pocztowego do odbierania zgłoszeń i wysyłania certyfikatów.
  • Szczegóły konfiguracji konta pocztowego.
 4. Wciśnij przycisk Utwórz, wprowadź dwukrotnie hasło do klucza urzędu.

 5. Jeśli wszystko przebiegło pomyślnie to system potwierdzi poprawne utworzenie urzędu.
 6. Otwórz uprzednio utworzony urząd. W tym celu z menu Urząd wybierz Otwórz, wskaż odpowiedni urząd: CA oraz podaj hasło urzędu.

 7. Jeśli podałeś prawidłowe hasło to system otworzy urząd do pracy.
 8. Przejdź na zakładkę Zgłoszenia.
 9. Z menu Certyfikaty wybierz opcję Pobierz zgłoszenia.
 10. Wskaż i otwórz pliki zgłoszeń serwera i klienta: C:\server.req i C:\client.req.
 11. Wybrane pliki pojawią się na zakładce Zgłoszenia.
 12. Z menu Certyfikaty wybierz opcję Podpisz wszystkie zgłoszenia.
 13. Z menu Listy CRL wybierz opcję Nowa lista CRL.
 14. Zapisz listę CRL na dysk. W tym celu z menu Listy CRL wybierz opcję Zapisz CRL jako, wskaż ścieżkę i nazwę pliku: C:\ca.crl.
 15. Przejdź na zakładkę Certyfikaty, na której znajdą się podpisane zgłoszenia.
 16. Zaznaczając kolejno certyfikaty na liście, zapisz je na dysk przy pomocy opcji Zapisz certyfikat jako z menu Certyfikaty, menu kontekstowego, lub używając skrótu klawiszowego Ctrl+S. Ścieżki i nazwy dla plików certyfikatów:
  • VPN Server: C:\vpn_server.cert,
  • VPN Client: C:\vpn_client.cert,
  • CA: C:\ca.cert.

Spis treści, Początek strony, Następny rozdział

Projektowanie Stron Internetowych